‘ไอเฟค’ ยื่นศาลแพ่งตั้งนิติบุคคล จัดประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ

“ไอเฟค” ยื่นคำร้องศาลแพ่ง ตั้งผู้แทนทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการใหม่

444

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2561 ว่า บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อแต่งตั้งตัวแทนนิติบุคคล เป็นผู้แทนเฉพาะกาล กระทำการในฐานะประธานกรรมการแทนนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการคนเดิม เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจึงจะได้มีมติเพื่อเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติเลือกกรรมการที่ออกให้ครบกำหนดตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

นายศุภนันท์ กล่าวว่า ขณะนี้กรรมการบริษัท 8 ท่านประกอบด้วย นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ นายปิยะพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ นายวิภู มหารักฃกะ นายมนูศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ นายธีติพันธ์ เทพผดุงพร นายบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ นายพีรธัช สุขพงษ์ ลงนามและส่งคำชี้แจงดังกล่าวต่อก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ยังขาดเพียงพลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี เท่านั้น

“บริษัทยินดีปฏิบัติตามท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ แนะนำแนวทางแก้ไขข้างต้น ซึ่งเชื่อว่าก.ล.ต.ได้พิจารณาว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และปราศ จากข้อขัดแย้งของทุกฝ่ายแล้ว” นายศุภนันท์ ระบุในเอกสารที่แจ้งตลาด