ขอนแก่นเดินหน้าสร้างรถไฟ LRT ยันขอทำเอง!มุ่งพัฒนาเมือง

5 เทศบาลขอนแก่น ประชุมร่วมกับ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข. พิจารณาข้อมูลการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยืนยันการสร้างรถไฟฟ้า LRT เป็นการพัฒนาเมือง ไม่ใช่เพียงการสร้างรถราง ยืนยันขอนแก่นต้องการทำโครงการสร้างรถไฟฟ้า LRT เอง ระบุ 25 มกราคมเข้าพบรมว.เกษตรฯ ขอใช้พื้นที่สถานีวิจัยฯเป็นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งหรือ TOD

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.ยอดยิ่ง จันทพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายวิทิตย์ ทองโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ขอนแก่นเดินหน้าLRT ยันขอทำเอง!มุ่งพัฒนาเมือง

รศ.ดร.พีระสิทธิ์ คำนวลศิลป์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านงานวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด Khon Kaen Transit System CO.,Ltd. (KKTS) ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ

ที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการสร้างรถไฟฟ้า LRT และผลการศึกษาการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นตามแนวเส้นทางโครงการ เช่น 1.การค้าการลงทุนตามแนวเส้นทาง/ศูนย์ประชุม KICE ที่ 1 ปี จะมีกิจกรรมขนาดใหญ่อย่างน้อย 20 งานจำนวนคนที่ประเมินกว่า 2 ล้านคนต่อปี 2.MICE City นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกว่า 5 ล้านคนต่อปี 3.การขยายท่าอากาศยานขอนแก่น 4.การพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ 5.ท่าเรือบก 6.รถไฟทางคู่/รถไฟความเร็วสูง/รถไฟสายบ้านไผ่นครพนม 7.การศึกษามาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชน7.การพัฒนาร่วมกับระบบขนส่งอื่นๆ ซึ่งในการขอใช้พื้นที่ศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าวและคูเมือง การขอใช้พื้นที่เขตทางถนนมิตรภาพ,การขอสนับสนุนจากBOI ,การดำเนินงานของ KKTS เป็นต้น

ขอนแก่นเดินหน้าLRT ยันขอทำเอง!มุ่งพัฒนาเมือง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า โครงการสร้างรถไฟฟ้า LRT รางเบา ที่ขอนแก่น นั้นจะเป็นการพัฒนาเมืองมิใช่เพียงการก่อสร้างรถรางเท่านั้น ขอนแก่นต้องการที่จะเป็นผู้ทำโครงการเอง เราไม่ต้องการเพียงแค่แก้ปัญหาการจราจรของเมืองขอนแก่นเท่านั้น เรายังทำให้เกิดการพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวขอนแก่นและภาคอีสาน

ทั้งนี้เพราะเราต้องการให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ผลิตรถ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองและยังสามารถร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่นเปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่นและอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานที่ดีรองรับโครงการการสร้างรถไฟฟ้า LRT  และโครงการรถไฟของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า การขยายเส้นทางรถไฟเส้นใหม่ของรัฐบาลโดยไม่ต้องไปแย่งงานกันในกรุงเทพฯหรือต่างประเทศ โครงการนี้ส่งเสริมทั้งการพัฒนาเมือง พร้อมกับพัฒนาบุคคลไปพร้อมกันซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน ลดภาระภาครัฐให้น้อยที่สุด ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในวันที่ 25 ม.ค.61 จะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการสร้างรถไฟฟ้า LRT พร้อมขอใช้พื้นที่จากสถานีวิจัยข้าว เป็นพื้นที่พัฒนาโครงการและพัฒนาพื้นที่ TOD ความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

ที่มาอีสานบิซวีค