BBLAM ออกกองใหม่ ชูผลตอบแทน 1.3% ต่อปี

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/17 (BP26/17) ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท อายุประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝContinue reading… BBLAM ออกกองใหม่ ชูผลตอบแทน 1.3% ต่อปี

บริหารการเงิน

  การบริหารการเงินที่ดี เขาทำกันอย่างไร “มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” เป็นContinue reading… บริหารการเงิน