BBLAM ออกกองใหม่ ชูผลตอบแทน 1.3% ต่อปี

howtomakemoneyonline666

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 26/17 (BP26/17) ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท อายุประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade ประมาณการผลตอบแทน 1.3% ต่อปี เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) วันที่ 13-19 ก.ย.60 ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน