ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับ Process Innovation ของ บจ. เสริมธุรกิจเติบโตยั่งยืน

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนดำเนินธุรกิจจะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร นอกจากนี้ การพัฒนา Process Innovation เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจสามารถทำได้โดยเร็วและง่ายกว่านวัตกรรมรูปแบบอื่นๆ เพราะกระบวนการเป็นสิ่งที่บริษัทต้องสัมผัสอยู่ทุกวันและสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงได้ไม่ยากนัก โดยจากการสำรวจการเปิดเผยข้อมูลด้านนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยขนาดกลางและเล็กในปีล่าสุด พบว่ามีการเปิดเผยการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจเพียง 34% จาก บจ. ทั้งหมด sbobetasia.org

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความน่ายินดีที่ได้รับเกียรติจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตถือเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านนวัตกรรมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยผลักดันและจุดประกายให้ บจ. ขนาดกลางและเล็กรวมถึงบริษัททั่วไปเกิดความตระหนักในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและนำไปใช้ได้จริงเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว” นายกฤษฎากล่าว

นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความเป็นเลิศในการดำเนินงานของธุรกิจในประเทศไทย และมีความชำนาญในการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำ แก่ภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องได้ประสานความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้จะสร้างความตระหนักด้านแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้กับบริษัทจดทะเบียน อาทิ ด้านกระบวนการ ด้านสินค้าบริการ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

จากนี้ต่อไปทั้งสองหน่วยงานจะยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมกับ บจ. โดยในปี 2561 จะนำร่องให้ความรู้ด้าน Process Innovation กับ บจ. ขนาดกลางและเล็กจำนวน 50 บจ. เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทไทยสู่ระดับสากลและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมบริษัทเข้าสู่ดัชนีหุ้นยั่งยืนต่อไป