ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Angel Investing Day” เปิดโอกาสธุรกิจ Startup ลงทุนผ่าน “LiVE Platform”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด (LiVE) จัดงาน “Angel Investing Day โอกาสใหม่ของผู้ลงทุน สนับสนุน Startup ให้เติบโต” สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการลงทุนในธุรกิจ Startup ผ่าน “LiVE Platform” กลไกสำคัญในการสนับสนุนทุนแก่ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDEs) เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างความเข้าใจด้านความเสี่ยงของธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นทางเลือกในการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30–17.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ sbobetasia.org

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ Startup ของไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” จึงได้พัฒนา “LiVE Platform” ช่องทางระดมทุนในรูปแบบ Equity Crowdfunding สำหรับ Startup และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over The Counter : OTC) เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการลงทุน โดย “LiVE Platform” นับเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจ Startup และวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

“การที่ Startup จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ต้องมี ecosystem ที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการระดมทุน เพื่อให้เกิดเป็น One stop service บนแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวก และง่ายขึ้นทั้งกับ Startup และผู้ลงทุน นอกเหนือจากการให้ความรู้กับ Startup แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับผู้ลงทุน จึงได้จัดงาน “Angel Investing Day” ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนใน Startup ได้พบกับผู้ประกอบการ และผู้มีประสบการณ์ตรงในการลงทุนในธุรกิจ Startup เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อทางเลือกการลงทุนในธุรกิจ Startup ที่หลากหลาย และความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ อันเป็นหัวใจสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นเสมอมา” นายกฤษฎากล่าว

“Angel Investing Day” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30–17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้รับฟังมุมมอง บทเรียนและแนวคิดจากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการ และมีประสบการณ์ตรงในการลงทุนธุรกิจ Startup ทั้งจาก Angel Investor และ Venture Capitalist หรือ VC อาทิ คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล Co-Founder, Grab Taxi คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO and Founder, TARAD.com คุณพจน์ สุพรหมจักร Investment Manager, N-Best Venture และคุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ปจำกัด (LiVE) นอกจากนี้ ยังพบกับ Startup showcase ของบริษัทที่พร้อมระดมทุนใน LiVE มาออกบูธให้ข้อมูล แนวทางการทำธุรกิจและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมลงทุน รวมถึงบูธ Investor Clinic ที่พร้อมให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้สนใจเป็นผู้ลงทุนใน LiVE ตลอดทั้งงาน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.set.or.th